Apie mus

Viešoji įstaiga Šv. Antano dienos centras
Nevyriausybinė Visuomeninė Organizacija

Centro misija. Tarnauti Dievui ir Bažnyčiai, teikti paslaugas šeimoms auginančioms vaikus, (paauglius ir jaunimą) ir išgyvenančioms įvairias krizes bei įvairiais būdais padėti joms pažinti Dievo meilę ir gėrio atspindžius gyvenime.

Tapatumo vizija. Siekti, kad šeimose keistųsi gyvenimo vertybės; Vaikai (paaugliai ir jaunimas) gyventų saugiai savo šeimoje; Šv.Antano dienos centre būtų teikiamas teisingas ir doras gyvenimo pavyzdys ir pagalba, supažindinant šeimas su tikrosiomis gyvenimo vertybėmis; Siekti, kad centro darbuotojai ir savanoriai būtų gyva tarpusavyje vieninga, pasišventusi tarnystei ir atsidavusi vienas kitam bendruomenė.

Veiklos pobūdis. Religinė, socialinė, neformalaus švietimo, konsultavimo, savanoriškų ir labdaros organizavimo.

Veiklos:

1.Vaikų dienos centras (Akredituota veikla dalinai finansuoja Kretingos r. Savivaldybėje kartu su LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija): vykdoma kasdien popamokinis ir poilsio užimtumo organizavimas, stovyklos, išvykos, vaikų konsultavimas ir grupių užsiėmimai, socialinių, technologijų, specialiųjų (meninių) ir mokymosi įgūdžių ugdymas.

2.Savanorius priimanti organizacija (Akredituota veikla kartu su Jaunimo reikalų deprantamentu, prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos) (specialiųjų studento praktikų, savanoriškos veiklos su vaikais, šeimomis vykdymas – 6 mėn. Savanorystės programa) ;

3.Kompleksinės paslaugos Kretingos r. šeimoms (bendradarbiavimo projektas kartu Kretingos r. Savivaldybe, rėmėjas Europos  Socialinis fondas) (specialistų: soc. Darbuotojo, soc. Pedagogo, skyrybų mediatoriaus individualios konsultacijos; Pozityvios tėvystės kursai tėvams, auginantiems vaikus; Dailės terapijos kursai žmonėms, ieškantiems emocinės pusiausvyros; Sociokultūrinės paslaugos – šeimų klubas; šeimos įgūdžių ugdymo vienkartinės paskaitos; šeimų stovyklos; Vaikų priežiūros paslaugos, tėvams, dalyvaujant šiame projekte)

4.Paramos patiriantiems skurdą organizavimas

Darbuotojai. Administracija: direktorė ir administratorė; programų vadovai; socialiniai darbuotojai; pedagogai; psichologai; socialiniai pedagogai; konsultantai – ekspertai.

Veiklas vykdo iš. Šv.Antano dienos centras išsilaiko iš įvairių projektų (užsienio labdaros fondų, Lietuvos valstybinių ir privačių fondų, geradarių aukų, 2 proc. Fiz. Asmenų pajamų mokesčio, užsienio rėmėjų paramos.

Šv.Antano dienos centras veiklas vykdo adresu:
J.Pabrėžos g. 6, Kretinga

Šv.Antano dienos centras bendradarbiauja su.
Kretingos Pranciškonų vienuolynu;
Kretingos r. Savivaldybė;
Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapija;
Kretingos pranciškoniškojo jaunimo tarnyba,
Pranciškonų gimnazija,
Klaipėdos valstybine kolegija, Vytauto Didžiojo Universiteto Socialinės Gerovės fakulteto lektoriais
Šv.Klaros seserimis;
Švč. M. Marijos Nepaliaujamos pagalbos seserimis;
Jėzaus Širdies Misionierėmis;
Motinos Teresės – Meilės Misijonierėmis

Kitomis NVO , bendruomenėmis ir fondais

Comments are closed.