Projektai

2023 METŲ LABDARINGI IR FINANSUOJAMI PROJEKTAI IR JŲ RĖMĖJAI:

Viešoji įstaiga Šv.Antano dienos centras – organizacija, kuri vykdo katalikišką ir labdaringą veiklą šeimoms, išgyvenančioms socialinę atskirtį, ar turinčioms finansinių, ar kitokių problemų.

I. Bendruomeniniai šeimos namai.

DAUGIAU INFORMACIJOS:

http://www.svantanodc.lt/vaiku-dienos-centras/bendruomeniniai-seimos-namai/

II. Vaikų dienos centras:

Akredituotas vaikų dienos centras rėmėjas Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Kretingos r. Savivaldybė;

Neformalaus švietimo programa „Būkit geri, jeigu galit“ – programos rėmėjas Kretingos r. Savivaldybės administracija kartu su LR Švietimo ir mokslo ministerija;

Vaikų, paauglių ir jaunimo religinio ugdymo programa „Būkit geri, jeigu galit“, vaikų stovyklos –  rėmėjas Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa;

Paramos projektas Socialinių veiklų vykdymui darbui su vaikais Šv.Antano dienos centre – projektų  rėmėjas Franc Hilfe (Austrija)

Paramos Vaikų dienos centro veiklų vykdymui Litauenhilfe (Vokietija – Lietuva) tėvas Leopoldas E.Scheifele, ofm

Parama darbo su vaikais programoms – rėmėjai Kanados Lietuvių fondas ir Toronto Prisikėlimo parapijos labdaros sekcija

Parama maistu – rėmėjas Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas”

Privatūs Lietuvos ir užsienio geradariai.

III. Šeimos gerovės projektai:

Akredituotos psichosocialinės ir prevencinės paslaugos šeimai – Kretingos r. Savivaldybė

Katalikiškos vasaros stovyklos šeimoms – projekto rėmėjas Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa (JAV)

Profesionali ir operatyvi socialinė-prevencinė pagalba šeimai, auginančiai vaikus (3-9 metų) ––  rėmėjas Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 

III. Savanoriškų veiklų organizavimas ir mokymai, įtraukimas į veiklas su vaikais bei dalyvavimą labdaringose akcijose

Akretuota Savanoriška veikla

Savanorystės ir gerų darbų skatinimas Šv.Antano dienos centre, savanorių mokymai

Maisto banko Akcijos – pavasarį ir rudenį. Organizatorius ir pagrinidinis koordinatorius Labdaros ir paramos fondo Maisto bankas Klaipėdos filialas

IV. „PABĖGĖLIŲ IŠ UKRAINOS PRIĖMIMAS IR ANKSTYVA INTEGRACIJA“

Projektas, skirtas ukrainiečių šeimoms, kurios šiuo metu gyvena Lietuvoje, Kretingos rajone. Projekto pradžia 2023-05-01, pareiškėjas Kretingos r. Savivaldybė ir paslaugų vykdytojas Viešoji įstaiga Šv.Antano dienos centras, projektas fiansuojamas IŠ PRIEGLOBSČIO, MIGRACIJOS IR INTEGRACIJOS FONDO PRIEMONĖS „PAGALBA EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS ATVEJU“ lėšų (Europos Sąjunga).

V. Paramos šeimai projektai:

„Maisto banko“ parama paskutinės dienos maisto paketais – Nepasiturinčioms šeimoms – organizatorius – logistas Labdaros ir paramos fondas “Maisto bankas” (šiuo metu nevykdomas). Vaikai, lankantys dienos centrą, matinami akcijos metu surinktais produktais, pagal susitarimą su Labdaros ir paramos fondu „Maisto bankas”

Pagalbos ir paramos buitinėmis reikmėmis Akcijos  šeimai, išgyvenančiai krizes. (vyksta pagal poreikį)

VI. Šv.Antano dienos centro Pastato (J.Pabrėžos g. 4, Kretinga) remonto darbų projektai:

Lauko aplinkos sutvarkymas ir žaidimo aikštelės įrengimas rėmėjas Franz Hilfe (Austrija), Missiozentralle (Vokietija), Litauenhilfe (Vokietija).

VI. Kiti projektai Šv.Antano dienos centro veiklai paremti:

Šv.Antano dienos centro buhalterinio ir administracinio darbo projektas – rėmėjas T.Leopoldo LitauenHilfe fondas (Vokietija)

 

KITI ANKSTESNIAIS METAIS VYKDYTI PROJEKTAI:

2010-2013 m.:
Kiekvienam vaikui po didįjį draugą (pagal Programa: Big brothers/ big sisters) – savanoriška programa, vaiko, patyrusio emocines krizes, globos ir bendravimo psicholginiai atstatymo susitikimai – konkurso rėmėjas Aukok.lt.

2012-2015 m.:
„Dienos centruose besilankančių šeimų, patiriančių socialinę atskirtį, integracija į darbo rinką“. Tėvų, globėjų ar kitų suaugusių šeimos narių, neturinčių darbo, įdarbinimo projektas vyko 6 Lietuvos dienos centruose: Kretingoje Šv.Antano dienos centre, Šv. Jono Krikštytojo parapijos dienos centre Viekšniuose(Mažeikių r.), Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijoje Ventos (Akmenės r.), Panevėžio Carito dienos centre, Prienų bendruomenės dienos centre, Senamiesčio vaikų dienos centre Kauno mieste. – projekto konkurso rėmėjas Europos Socialinis fondas (per Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, Lietuvos Respublika ir per Europos Socialinio fondo agentūrą).

2018-2023 m. Kompleksinių paslaugų Kretingos rajono šeimoms teikimas. Pareiškėjas Kretingos rajono Savivaldybė, paslaugų teikėjas Viešoji įstaiga Šv.Antano dienos centras – projekto konkurso rėmėjas Europos Socialinis fondas (per Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, Lietuvos Respublika ir per Europos Socialinio fondo agentūrą).

Comments are closed.